Prodejna otevřena

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává společnost STUFED distribution s.r.o., se sídlem Nádražní 378, 667 01 Židlochovice, přičemž tyto upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele zejména práva a povinnosti vzniklé z kupní smlouvy.

(dále jen „Obchodní podmínky“)

(Provozovatel a Uživatel také jako „Smluvní strany”)

 

1.Definice

 

 

„Portál Provozovatele“ znamená webové prostředí, které je dostupné v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.hookahzone.cz, jehož hlavní funkcí je zobrazení, prezentace Zboží a jeho objednání Uživatelem.

„Kupní smlouva“ znamená smlouvu ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”), uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím, jejímž předmětem je Zboží.

„Provozovatel“ znamená obchodní společnost STUFED distribution s.r.o., IČ: 071 99 350, se sídlem Nádražní 378, 667 01 Židlochovice, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106750.

„Uživatel“ znamená právnická nebo fyzická osoba, která užívá Portál Provozovatele.

„Podnikatel“ znamená Uživatel – fyzická osoba, která v rámci samostatného výkonu svého povolání nebo své podnikatelské činnosti uzavírá Kupní smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná nebo právnická osoba, která v rámci nebo mimo rámec své podnikatelské činnosti uzavírá Kupní smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

„Spotřebitel“ znamená Uživatel – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

„Uživatelský účet“ znamená individuální ověřený profil Uživatele založený na Portálu Provozovatele za účelem uzavření Kupní smlouvy.

„Zboží“ znamená produkty, jenž Provozovatel nabízí na Portálu Provozovatele, případně jiné produkty tam neuvedené. Zbožím se rozumí především:

 • vodní dýmky;
 • tabákové výrobky pro vodní dýmky;
 • příslušenství k vodním dýmkám;
 • další produkty, které Provozovatel nabízí na svém Portálu.

 

2. Úvodní informace

 

 

Předmětem činnosti Provozovatele je prodej Zboží - tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Protikuřácký zákon”). Z tohoto důvodu je jeho prodej vyloučen osobám mladším 18-ti  let.

Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku podle ustanovení § 2913 Občanského zákoníku se budou pro účely těchto obchodních podmínek a Kupní smlouvy považovat též legislativní opatření vlády, v důsledku kterého jedné či druhé straně bude objektivně znemožněno, případně podstatně ztíženo plnění Kupní smlouvy.

 

3. Informace pro Spotřebitele před uzavřením Kupní smlouvy

 

 

Ohledně ceny Zboží a dalších poplatků platí, že:

 • ceny Zboží jsou na Portálu Provozovatele uváděny jako konečné, včetně veškerých poplatků a daní stanovených zákonem pokud není uvedeno jinak;
 • cena Zboží nezahrnuje náklady na dodání Zboží, jejich výše se liší v závislosti na zvoleném způsobu dodání Zboží;
 • součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny, takové náklady hradí výlučně Uživatel.

Pro odstoupení od Kupní smlouvy platí, že:

 • Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a)  Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží. V případě, že je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží;
 • formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy je Spotřebiteli zaslán zároveň s Potvrzením (tak jak je pojem definován níže). Formulář je dále dostupný na Portálu Provozovatele;
 • pro řádné odstoupení od Kupní smlouvy stačí, aby Spotřebitel ve lhůtě Provozovateli odstoupení odeslal;
 • Spotřebitel je do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy povinen vrátit Provozovateli Zboží. Náklady spojené s vrácením Zboží hradí Spotřebitel;
 • Provozovatel vrátí Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání Zboží, a to stejným způsobem jakým je přijal nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. V případě, že Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, vrátí Provozovatel Spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží;
 • Provozovatel není povinen Spotřebiteli vrátit přijaté peněžní prostředky za Zboží dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností Spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy order@hookahzone.cz. Spotřebitel má právo také na mimosoudní vyřešení případného sporu z Kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, http://adr.coi.cz/. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Spotřebitel oprávněn podat na tomto odkazu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

 

4. Založení a aktivace Uživatelského účtu

 

Spotřebitel

Ustanovení § 6 odst. 1 Protikuřáckého zákona ukládá Provozovateli povinnost v okamžiku prodeje ověřit, že Spotřebitel není osobou mladší 18-ti let. Z tohoto důvodu Provozovatel umožňuje uzavření Kupní smlouvy se Spotřebitelem pouze prostřednictvím aktivního Uživatelského účtu Spotřebitele.

Spotřebiteli je na Portálu Provozovatele v sekci “Pro tebe” umožněno založení Uživatelského účtu. Spotřebitel vyplní do příslušných textových polí své identifikační údaje a další požadované informace. Po odeslání formuláře Provozovateli (kliknutím na tlačítko “Založit”), odešle Provozovatel na email uvedený ve formuláři potvrzení o založení Uživatelského účtu.

Spotřebitel se zavazuje do příslušných textových polí vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Spotřebitel bere na vědomí, že Provozovatel bude jakékoliv jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné. Spotřebitel může kdykoliv po založení údaje vložené do Uživatelského účtu měnit, vyjma jména, příjmení a data narození.

K aktivování založeného Uživatelského účtu je Spotřebitel povinen prokázat, že je osobou starší 18 let jedním z následujících způsobů:

 • ověření věku v provozovně Provozovatele:

po založení Uživatelského účtu na Portálu Provozovatele Spotřebitel v provozovně Provozovatele předloží doklad totožnosti k ověření jeho věku;

 • zasláním kopie občanského průkazu s částečnou anonymizací:

Spotřebitel zašle elektronicky Provozovateli na emailovou adresu kopii svého občanského průkazu, ve kterém budou anonymizovány (skryty) všechny ostatní údaje vyjma údajů tom, že se jedná o občanský průkaz a dále, jméno, příjmení a datum narození Spotřebitele;

 • jiným způsobem, který Provozovatel odsouhlasí.

V případě, že Spotřebitel neprokáže svůj věk jedním z výše uvedených způsobů, Provozovatel jeho Uživatelský účet neaktivuje a Spotřebiteli tak nebude umožněno uzavřít Kupní smlouvu.

Podnikatel

Podnikateli je na Portálu Provozovatele v sekci “Tvůj podnik” umožněno založení Uživatelského účtu. Podnikatel vyplní do příslušných textových polí své identifikační údaje a další požadované informace. Po odeslání formuláře Provozovateli (kliknutím na tlačítko “Založit”) odešle Provozovatel na email uvedený ve formuláři potvrzení o založení Uživatelského účtu.

Podnikatel se zavazuje do příslušných textových polí vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Podnikatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jakékoliv jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat. Podnikatel může kdykoliv po založení údaje vložené do Uživatelského účtu měnit.

Uživatelský účet Podnikatele je aktivován okamžikem doručení potvrzení o jeho založení.

 

5. Proces uzavření Kupní smlouvy

 

 

Provozovatel prostřednictvím Portálu Provozovatele nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Portál Provozovatele obsahuje prezentaci nabízeného Zboží a dále aktuální ceny Zboží.

Veškeré nabídky Zboží prezentované v rámci Portálu Provozovatele jsou pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

Uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Uživatelského účtu

Uživatel po přihlášení ke svému Uživatelskému účtu učiní na Portálu Provozovatele objednávku Zboží. Do objednávky Uživatel přidá vybrané Zboží, vybere způsob platby a způsob dodání Zboží z nabízených způsobů, popřípadě další požadované informace. Objednávka se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky Provozovateli. Do okamžiku odeslání objednávky je Uživateli umožněno přidávat a odebírat Zboží či měnit údaje, které  do objednávky vložil.

Provozovatel následně Uživateli zašle na emailovou adresu jeho Uživatelského účtu potvrzení objednávky obsahující její rekapitulaci (dále jen „Potvrzení”). Současně s Potvrzením Provozovatel Uživateli zašle Reklamační řád a Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

Uživatel odesláním objednávky výslovně souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě prostřednictvím emailu.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení Potvrzení na emailovou adresu Uživatele uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jakékoliv jím zadané údaje do objednávky důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

Uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím emailu nebo telefonicky

Uzavírání Kupní smlouvy se Spotřebitelem prostřednictvím emailu nebo telefonicky Provozovatel vylučuje.

Podnikatel prostřednictvím emailu nebo telefonicky u Provozovatele zadá objednávku, v níž uvede své identifikační údaje a specifikuje, o které Zboží a v jakém počtu má zájem (dále jen Návrh”). Provozovatel následně Návrh emailem potvrdí.

Pokud Provozovatel Návrh Podnikatele nepotvrdí a na základě toho mezi Podnikatelem a Provozovatelem proběhne jednání ohledně ujednání obsahu Kupní smlouvy, platí, že konečným návrhem na uzavření Kupní smlouvy je návrh Provozovatele zaslaný emailem Podnikateli potvrzující obsah jimi ujednaného závazku (dále jen Konečný návrh”). Konečný návrh musí bezprostředně předcházet bezvýhradnímu přijetí tohoto Konečného návrhu ze strany Podnikatele, tj. Podnikatel na tento Konečný návrh již nebude reagovat protinávrhem a to ani s nepatrnými odchylkami, a Konečný návrh potvrdí.

Kupní smlouva je uzavřena bezvýhradným přijetím Návrhu či Konečného návrhu podle těchto obchodních podmínek. Po uzavření Kupní smlouvy umožní Provozovatel Podnikateli uhradit kupní cenu nebo zálohu na kupní cenu, a to bankovním převodem na bankovní účet Provozovatele, č.ú. 71044/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., a to s variabilním symbolem, který je uveden na faktuře nebo zálohové faktuře, která byla Podnikateli doručena na emailovou adresu po uzavření Kupní smlouvy. Podnikatel tímto výslovně souhlasí se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě prostřednictvím emailu. 

 

6. Kupní smlouva

 

 

Předmětem Kupní smlouvy je závazek Provozovatele jako prodávajícího odevzdat Zboží Uživateli jako kupujícímu a tomu odpovídající závazek Uživatele jako kupujícího v souladu s těmito obchodními podmínkami Zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

K uzavření Kupní smlouvy může dojít způsoby uvedenými v čl. 5 těchto obchodních podmínek.

Kupní cena

Aktuální ceny Zboží jsou uvedeny na Portálu Provozovatele, pokud není stanoveno jinak. Ceny Zboží uvedené na Portálu Provozovatele nezahrnují náklady na dodání Zboží.

V případě uzavření Kupní smlouvy prostřednictvím Uživatelského účtu je Uživatel oprávněn zvolit libovolný způsob platby z nabízených způsobů platby kupní ceny. V ostatních případech je kupní cena uhrazena bankovním převodem dle těchto obchodních podmínek, pokud není stanoveno jinak. 

Dodání a předání Zboží

Uživatel je oprávněn zvolit libovolný způsob dodání z nabízených způsobů dodání Zboží na Portálu Provozovatele, pokud není stanoveno jinak.

Uživatel má povinnost dohodnutým způsobem Zboží převzít. V případě, že Uživatel dohodnutým způsobem Zboží nepřevezme a v důsledku toho vzniknou Provozovateli další náklady v souvislosti s dodáním Zboží, např. náklady účtované dopravcem za navrácení Zboží Provozovateli nebo náklady na opětovné dodání Zboží Uživateli, je Uživatel povinen tyto náklady Provozovateli uhradit.

Nebezpečí škody na Zboží přechází na Uživatele okamžikem převzetí Zboží. Vlastnického právo ke Zboží přechází na Uživatele okamžikem převzetí Zboží, vyjma případů kdy v okamžiku převzetí Zboží Uživatel neuhradil kupní cenu nebo její část. V takovém případě má Provozovatel ke Zboží výhradu vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 2132 Občanského zákoníku až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

Provozovatel si vyhrazuje právo nepředat Zboží osobě, která neprokáže při jeho převzetí, že je starší 18-ti let.

Dodací lhůty

Dodací lhůty se řídí informacemi uvedenými u konkrétního Zboží na Portálu Provozovatele.

V případě, že Uživatel objedná Zboží, které je dostupné skladem, před 15:00 h daného dne (tj. Kupní smlouva je uzavřena před 15:00 h daného dne), bude Uživateli Zboží dodáno do 3 pracovních dnů ode dne objednání (tj. ode dne uzavření Kupní smlouvy). 

V případě, že Uživatel objedná Zboží, které je dostupné skladem, po 15:00 h daného dne (tj. Kupní smlouva je uzavřena po 15:00 h daného dne), bude Uživateli Zboží dodáno do 4 pracovních dnů ode dne objednání (tj. ode dne uzavření Kupní smlouvy).

V případě, kdy je Kupní smlouva sjednána prostřednictvím emailu nebo telefonicky, je dodací lhůta stanovena individuálně. 

 

7. Nároky Uživatele z vadného plnění a postup při uplatnění

 

 

Nároky z vadného plnění

Provozovatel je povinen řádně odevzdat Zboží Uživateli v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 

Neodevzdá-li Provozovatel Zboží v souladu s Kupní smlouvou vznikají Uživateli nároky z vadného plnění. Nároky z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Má-li Zboží vady, je Uživatel oprávněn po Provozovateli požadovat: 

 • odstranění vady;
 • dodání nového Zboží, není-li možné vadu odstranit nebo pokud Uživatel nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Není-li možné dodat nové Zboží může Uživatel požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od Kupní smlouvy odstoupit;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny, není-li možné vadu odstranit, nebo v případě, kdy Provozovatel nezjedná nápravu Zboží v přiměřené době nebo by zjednání nápravy způsobilo Uživateli značné obtíže;
 • odstoupení od Kupní smlouvy, pakliže není možné vadu odstranit nebo pokud Uživatel nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. 

Právo z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud Uživatel vadu způsobil sám či pokud je vada Zboží způsobena okolnostmi vzniklými až po předání Zboží.

Postup při uplatnění práva z vadného plnění

Postup pro uplatnění nároků z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Je-li Uživatelem Spotřebitel, je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců ode dne převzetí Zboží. Postup pro uplatnění práva z vadného plnění Spotřebitele upravuje podrobně Reklamační řád.

 

 

8. Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Zpracování a ochrana osobních údajů Uživatele se řídí dokumentem Zásady zpracování a ochrany osobních údajů.

 

 

9. Ostatní ujednání

 

Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem bude probíhat emailem nebo telefonicky, v provozovně Provozovatele také ústně.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Nařízení Řím I“) Smluvní strany prohlašují, že zvolily rozhodným právem pro Kupní smlouvy a tyto obchodní podmínky právo české, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. 6 Nařízení Řím I. týkající se spotřebitelských smluv.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých z Kupní smlouvy a Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností příslušnými soudy. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „Nařízení Brusel I bis”), sjednávající výlučnou příslušnost Městského soudu v Brně pro rozhodování veškerých budoucích sporů z Kupní smlouvy a Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi. Touto volbou není dotčen čl. 17 a čl. 18 Nařízení Brusel I bis týkající se spotřebitelských smluv.

Je-li některé ustanovení Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Za písemnou formou se pro účely těchto obchodních podmínek považuje také emailová komunikace.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2020.

Tyto obchodní podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit. Obchodní podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti Obchodních podmínek pozdějších.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady zpracování a ochrany osobních údajů, Reklamační řád a Formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.Zpět do obchodu